Disclaimer / Algemene voorwaarden

GELIEVE DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN AANDACHTIG TE LEZEN.

DOOR ZICH EEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER GEBRUIK VAN TE MAKEN, STEMT U IN EN ACHT U ZICH GEBONDEN DOOR DE HIERNA VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VATBAAR VOOR WIJZIGINGEN.

INDIEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, VERZOEKEN WIJ U ZICH GEEN TOEGANG TOT DEZE WEBSITE TE VERSCHAFFEN, NOCH DEZE TE BEZOEKEN, NOCH GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE OF VAN DE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGENOMEN.

1 UITGEVER

De uitgever van deze website is de naamloze vennootschap OCTA+ Energie, met maatschappelijke zetel op Generaal Baron Empainlaan 21 met ondernemingsnummer BE 0401.934.742 hierna “OCTA+”.

2 DEFINITIE EN ALGEMENE TOEGANGSREGELS

De "website" betekent deze website zoals openbaar gemaakt door OCTA+ en alle informatie en materiaal die de website bevat.

Deze website kan links naar websites die door derden openbaar zijn gemaakt bevatten en websites die door derden openbaar zijn gemaakt kunnen links naar deze website bevatten. OCTA+ onderzocht deze websites van derden niet, en heeft in elk geval geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites.

Alsdan wijst OCTA+ elke aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of materiaal geplaatst op met deze website verbonden websites af. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat OCTA+ de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

Evenmin geeft OCTA+ een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die, rechtstreeks of onrechtstreeks, op de websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of de eerbaarheid van derden.

3 INHOUD VAN DE WEBSITE

OCTA+ zal redelijke inspanningen leveren om de informatie en het materiaal op deze website regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen te evalueren. De informatie en het materiaal die op de website zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.

Desondanks kan OCTA+ niet borg staan voor de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de tijdloosheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website bevat of waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid en de eerbaarheid van hun bronnen.

Alsdan zal OCTA+ niet aansprakelijk zijn, op welke grond dan ook, contractueel of niet, voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou hebben geleden en die het gevolg is van het toegang hebben tot, het bezoek of gebruik van deze website, behalve in geval van opzet of zware fout van haar zijde.

4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop een aanspraak wordt gemaakt door OCTA+ of met haar verbonden entiteiten of derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik worden afgebeeld en afgedrukt, op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. U stemt ermee in deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in gelijk welke vorm en met gelijk welke middelen, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van OCTA+.

5 GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U mag deze website niet gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden, inzonderheid doeleinden verboden door deze Algemene Voorwaarden of door de wet.

Door berichten in te zenden, door gegevens in te voeren, of door om het even welke andere vorm van communicatie te beginnen via deze website, geeft u OCTA+ de toelating om:

  • deze communicatie te controleren, te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, openbaar te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren;
  • het onbeperkte recht om het even welk van de voornoemde afgestane rechten uit te oefenen, af te staan in onderlicentie aan derden.
    De voornoemde rechten omvatten het recht om, in om het even welk land, om het even welk eigendomsrecht op deze communicatie uit te oefenen, in het bijzonder met inbegrip van de rechten die deel uitmaken van het auteursrecht. OCTA+ behoudt zich te allen tijde het recht voor om, zonder voorafgaande waarschuwing, de inhoud die u hebt ingezonden te verwijderen, evenals het het recht om inzendingen te corrigeren op lengte, grammatica of taalgebruik.

 

6 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

OCTA+ eerbiedigt de privacy van alle gebruikers van haar website, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992.

Zij gebruikt de op haar website verzamelde gegevens voor:

  • Het toezenden van informatie op uw verzoek over haar producten, speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat laten weten door een e-mail te sturen naar energie@octaplus.be;
  • Het uitvoeren van een actie: Als u reageert op een actie of prijsvraag, wordt uw naam, adres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op de marketingacties te meten.
    Voorts worden demografische en andere gegevens verzameld voor marktonderzoek, advertenties en promotionele doeleinden. U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing. Uw gegevens worden niet overgedragen aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, behalve op grond van een wettelijke verplichting.

 

De website kan informatie bevatten over promotieacties die OCTA+ met andere ondernemingen houdt. Worden persoonsgegevens en andere informatie in het kader van een dergelijke actie verstrekt, dan mag deze informatie met uw voorafgaande toestemming aan de deelnemende onderneming worden verstrekt, zodat deze onderneming u haar diensten en producten kan aanbieden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De cookies stellen OCTA+ in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Met deze informatie is OCTA+ in staat de website te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken.

U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, per aangetekende brief gericht aan het onder punt 1 vermelde adres, of per e-mail: energie@octaplus.be. Op die adressen kunt u ook uw eventuele vragen stellen, betreffende de verwerking van uw gegevens.

7 TOEPASSELIJKE WETGEVING

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en de onderhavige Algemene Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. De Rechtbanken van Brussel zullen exclusieve rechtsbevoegdheid hebben omtrent elk geschil dienaangaande, dit onverminderd het feit dat OCTA+ een keuze kan maken van een andere Rechtbank die rechtsbevoegdheid heeft omtrent een dergelijk geschil volgens een toepasselijke wetgeving.


Wettelijke informatie

OCTA+ Energie n.v.

Exploitatiezetel:

Schaarbeeklei 600
1800 Vilvoorde
Ondernemingsnummer
BTW BE 0401.934.742
RPR Brussel

Octaplus.be maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken voor functionele en analytische doeleinden, om informatie te verzamelen over uw voorkeuren en om de inhoud van haar websites af te stemmen op uw voorkeuren. Voor meer informatie over het cookiebeleid van octaplus.be, klik hier.
Sluit